Thursday, January 19, 2017

[BABAGIAN KHITHOB WAD'I]

Salajengna dupi babagian khithob Wad'i, eta kabagi kana lima (5) bagian, nyaeta :

1. Sabab

2. Syarat

3. Maani'

4. Shihhatun

5. Fasad/Buthlaanuun

Ari eta anu lima ngatur kana hiji-hijina Khithob Taklif anu lima tea. 

Jadi jumlahna hukum syara' teh upama diperinci mah aya salawe (25) hasil tina nikelkeun lima Khithob Taklif kana lima khithob Wadl'i.

No comments:

Post a Comment

Dipersilahkan untuk meninggalkan jejak walau satu atau duapatah kata.
Terima kasih atas kunjungannya...